Morning Shloka Om Karagre Vasate Lakshmi

morning shloka om karagre vasate lakshmi 1

‘Om karagre vasate Lakshmi’ is a powerful morning shloka. it says that god resides within your hands and when you wake up in the morning, the first thing you should do is look at your hands.

Morning Shloka Video

Morning Shloka Lyrics

Om
Karagre vasate lakshmi
Kar mule saraswati
Kar madhe tu govinda
Prabhate kara darshanam

Om
Samudra vasane devi
Parvatastana manditi
Vishnu patni namastubhyam
Padasparsham kshamasva me

Om
Vakra tunda mahakaya
Surya koti sama prabha
Nirvighnam kuru me deva
Sarva karyeshu sarvada

Om
Bhur bhuva svaha
Om tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhyo yo nah prachodayat

Om
Adi deva namastubhyam
Praseeda mama bhaskaray
Divakara namastubhyam
Prabhakara namastute

Om
Brahma muraris tripurantkari
Bhanu shashi bhumisuto budhascha
Guruscha shukra shani rahu ketuvah
Kurvantu sarve mama suprabhatam

Om
Asato ma sad gamaya
Tamaso ma jyotir gamaya
Mrutyor ma amritam gamaya

Om shanti shanti shantihi

Om
Purnam adah purnam idam
Purnat purnam udachyate
Purnasya purnam adaya
Purnam eva vashishyate

Om shanti shanti shantihi Om

Free Ebook: 11 Mantras & Their English Translations
Enter your email address and get instant access - for free!
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
We respect your privacy and you will never be spammed